Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

BEAUTYNOVA.PL

 

 &1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu zawarcia przez Internet umów sprzedaży Produktów za ceny w Sklepie oraz stworzenie bezpłatnego Konta.
 2. Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:
  1. „Klient”– osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta lub bez zakładania Konta złożyła zamówienie;
  2. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba, o której mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  3. „Konto”– konto Klienta założone przez Klienta w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
  4. „Produkty” – towary znajdujące się w asortymencie Sklepu;
  5. „Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://beautynova.pl oraz jej podstronach;
  6. „Sprzedawca” – BEAUTYNOVA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy Al. T. Kościuszki 74/78, 90-437 Łódź, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr. KRS 0000930323, NIP 725 231 36 53, nr REGON 520366477, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
 3. Dane zawarte na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, cenniki i inne informacje dotyczące Produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie dla Klientów do składania ofert zakupu.
 4. Zdjęcia i opisy Produktów, logo Sklepu, znaki towarowe oraz inne materiały umieszczone na stronach Sklepu są własnością intelektualną Sprzedawcy lub producentów Produktów, a ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej.
 5. Ceny Produktów są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek VAT.
 6. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen Produktów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte wcześniej umowy sprzedaży poszczególnych Produktów.
 7. Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.
 8. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po założeniu Konta, jak i bez zakładania Konta.

 &2

 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia. Nie jest wymagane spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie, wystarczy dostęp do Internetu, adres e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez opcje dostępne w przeglądarce.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce prywatności i plików cookies, dostępnej pod adresem https://beautynova.pl/polityka-prywatnosci

 &3

Założenie Konta

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie i prowadzenie Konta powinna kliknąć przycisk „Zarejestruj się” znajdujący się w górnej części każdej podstrony Sklepu, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. 
 2. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich.
 3. Kliknięcie przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny, przycisku „Zarejestruj się” jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy dotyczącej umowy o założenie Konta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 4. Na adres email podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenia Konta.
 5. Podczas rejestracji Konta, Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na zapisanie do się newslettera, czyli otrzymywanie komunikatów marketingowych na swój adres e-mail. Klient może zrezygnować z newslettera w dowolnej chwili poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia wysłanego na adres e-mail: kontakt@beautynova.pl
 6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 7. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia.
 8. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych służących do logowania do Konta, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do Konta.
 9. Dzięki założeniu Konta dane Klienta będą automatycznie uzupełniane przy składaniu zamówienia, a ponadto Klient ma możliwość edycji swoich danych i podglądu historii zamówień.
 10. Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 11. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o założenie Konta poprzez wysłanie pisemnego wypowiedzenia na adres Sprzedawcy lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@beautynova.pl
 12. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta jedynie w następujących sytuacjach:
  1. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,
  2. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym informacji o charakterze bezprawnym.

 &4

Zawarcie umowy sprzedaży Produktów

 1. Sprzedaż Produktów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klientów.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą, Klient powinien:
  1. Wybrać na podstronach Sklepu Produkty poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”, znajdującego się przy wybranym Produkcie. Produkty znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Produktów, usunięcia znajdujących się w koszyku Produktów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
  2. Po wybraniu wszystkich Produktów, na które Klient chce złożyć zamówienie, należy kliknąć przycisk „do kasy”.
  3. Po kliknięciu przycisku „do kasy”, Klientowi wyświetlona zostanie zawartość jego koszyka. W tym miejscu Klient może dokonać wyboru sposobu dostawy i sposób płatności. Obok dostępnych sposobów dostawy i płatności podane są koszty z tym związane.
  4. W rubryce „Do zapłaty” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę Produktów oraz koszty dostawy i płatności. 
  5. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamawiam”.
  6. Jeżeli Klient posiada już Konto wówczas powinien się na nie zalogować podając swój adres e-mail oraz hasło do Konta i klikając „zaloguj się”. Jeśli nie posiada Konta, to ma możliwość jego założenia poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj się”. Jeżeli Klient chce złożyć zamówienie bez zakładania Konta, to może to zrobić poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie”.
  7. Po zarejestrowaniu do Konta lub zarejestrowaniu nowego Konta lub wypełnieniu formularza i podaniu danych Klienta w przypadku złożenia zamówienia bez zakładania Konta, Klient powinien Kliknąć przycisk „podsumowanie”
  8. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam zakup”.
  9. W przypadku wyboru sposobu płatności realizowanego przez zewnętrznego operatora, Klient po kliknięciu przycisku „potwierdzam zakup” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie osobnego regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.
 4. Kliknięcie przycisku „potwierdzam zakup” powoduje złożenie przez Klienta wobec Sprzedawcy oferty zakupu Produktów znajdujących się w koszyku oraz obowiązek zapłaty.
 5. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą. Sprzedawca prześle także do Klienta mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta oraz podsumowaniem jego treści. Mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta.
 6. Następnie Sprzedawca e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie lub w zamówieniu poinformuje Klienta czy ofertę przyjmuje, czy nie. Jeżeli Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu oferty, wówczas z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy między Sprzedawcą a Klientem.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta, wówczas prześle do niego e-mail z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i przyczynach takiego kroku.
 8. Podczas składania zamówienia, Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na zapisanie do się newslettera, czyli otrzymywanie komunikatów marketingowych na swój adres e-mail. Klient może zrezygnować z newslettera w dowolnej chwili poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia wysłanego na adres e-mail: kontakt@beautynova.pl

 &5

Dostawa i płatności

 1. Klient może dokonać płatności za zamówienie za pobraniem, przelewem tradycyjnym (dane do przelewu: mBank PL 89 1140 2004 0000 3802 8190 5492), kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic lub za pomocą platformy płatniczej BlueMedia S.A.
 2. Dostawa następuje przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta lub do paczkomatu. Klient może również wybrać odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed zawarciem umowy.
 4. Koszty dostawy ponosi Klient. Sprzedawca może wprowadzić określone warunki, po spełnieniu których będzie pokrywał koszty dostawy, jak i stosować inne promocje.
 5. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży zgodny z przepisami podatkowymi.

 &6

Odstąpienie od umowy

 

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy).
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod regulaminem, choć nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  3. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 &7

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie lub adres e-mail: kontakt@beautynova.pl. 
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 &8

Zmiany w Regulaminie

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług,
  2. zmiany sposobu dostawy lub płatności,
  3. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, w tym przepisów o ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego. 
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 3. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

 &9

Postanowienia końcowe

 1. W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.
 3. W przypadku zaistnienia sporu ze Sprzedawcą, Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na pod adresem:  https://beautynova.pl/regulamin-seo

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

BEAUTYNOVA sp. z o.o., Aleja T. Kościuszki 74/78, 90-437 Łódź

adres e-mail: kontakt@beautynova.pl

 

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium